ЗА eQvet-us

ЦЕЛИ

Да се разработи eQvet-us иновативна рамка и практически пакет в съответствие с EQAVET;

Да се разработи модел за четиристепенна оценка на еко уменията и устойчивостта на обученията в системата на ПОО като средство за оценка и валидиране възвръщаемостта на инвестициите в програми за ПОО.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ